Forex & Futures Trading

BorSa-Trading.Com yuán yú Salvatore Bortugno de yīgè xiǎngfǎ, yǐjí zài wàihuì hé qíhuò shìchǎng shàng shèxiǎng yī zhǒng xīn de “lìnglèi cáiwù xìnxī” fāngshì de bìyào xìng. Gāi wǎngzhàn de mùbiāo shì wéi suǒyǒu jīnróng hé jīnróng shìchǎng de fěnsī tígōng yīgè jiǎndān, shíyòng de zhǐnán, tèbié guānzhù zài shìjiè wàihuì shìchǎng shàng jiāoyì de yǎnshēng gōngjù qíhuò hé huòbì. Tōngguò liúlǎn BorSa-Trading.com wǎngzhàn, nín kěyǐ zhǎodào duì zhíjiē jiāoyì yǒuyòng de jiàoyù xìnxī, shíyòng zhǐnán hé cāozuò gōngjù, ér wúxū wěituō tārén.

didattica
operatività
news

Jiàoxuéué

"BorSa-Trading“ bèi tíyì zuòwéi nàxiē xīwàng yǐ zìzhǔ fāngshì jiējìn jīnróng gōngjù, xúnzhǎo jiǎndān, quánmiàn hé” qīngxī dúlì “xìnxī de rén de cānkǎo diǎn.

Xiàng suǒyǒu lèixíng de yǒu bàofù de jiāoyì zhě tígōng yī xìliè xìnxī, yǐ gǎishàn jīnróng shìchǎng de rìcháng yùnyíng. Jiànyì de lánmù yǒu:“Jiàoyù” yǔ xuéxí yǒuyòng de zhǐnán, gōngjù, rú wàihuì, qíhuò hé jìshù fēnxī, jīnróng gōngjù, rú jiāoyì suǒ jiāoyì jījīn,CFD děng zhèngquàn jiāoyì suǒ cíhuì; “cāozuò xìng” bùfèn, liǎojiě rúhé jiànlì jiāoyì xìtǒng bìng tōngguò zhuānyè píngtái shíxiàn zìdònghuà, dàn měi gèrén dōu kěyǐ wánquán miǎnfèi shǐyòng; “xīnwén” bùfèn yǒu xīnwén, běn zhōu de hóngguān jīngjì rìlì, yǒuyòng de liànjiē děng. Cāozuò jìqiǎo. Jiǎndān. Yǒuxiào zài zhèngquàn jiāoyì suǒ jīngyíng shì kùnnán de, yǒu fēngxiǎn de, wǎngwǎng shì shūjiā.

Méiyǒu shénqí de gōngshì, zhǐyǒu hěnduō jīqíng hé zhuānyè jīngshén.90%Jiējìn jiāoyì de rén dōu bùzhī suǒ cuò. Zhè jiùshì wèishéme, tōngguò shǐyòng de jìshù yǔ shùlǐ tǒngjì hé jīngjì fēnxī, quēfá jīngyàn de jiāoyì yuán de jīchǔ shàng chuàngjiàn xìnxī hé xìtǒng hé/huò wúfǎ quánzhí gōngzuò zài jīnróng shìchǎng shàng, kěyǐ zài xiāngdāng duǎn de shíjiān nèi dédào fēnghòu de huíbào.

Cāozuò

Xīnwén

logo home

       Xíngdòng zhéxué